ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αφορά μόνο τα Φυσικά Πρόσωπα) (*)

Η Alpha Life συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλετε μέσω της παρούσας φόρμας επικοινωνίας με σκοπό την εξέταση του αιτήματος/παραπόνου σας. Δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αιτήματα/παράπονα, που επηρεάζουν τη συμβατική σας σχέση θα τηρούνται για 20 έτη από την εξόφληση κάθε εξ’ αυτής υποχρέωσης. Για όλα τα υπόλοιπα αιτήματα/παράπονα που δεν ασκούν επιρροή στη συμβατική σας σχέση, τα δεδομένα σας θα τηρούνται για 5 έτη από την υποβολή του σχετικού αιτήματος/παραπόνου.

Κατά τα λοιπά και ειδικότερα ως προς την άσκηση και την προστασία των Δικαιωμάτων του Υποκειμένου, ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στα σχετικά κεφάλαια του Εντύπου “Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας.

Άλλοι τρόποι επικοινωνίας

Από κοντά, μέσα από τηλεφώνημα ή e-mail, η εξυπηρέτησή σας είναι προτεραιότητά μας.