Οι Αξίες μας

Θεμέλιος λίθος για την οικοδόμηση στέρεων σχέσεων μεταξύ της εταιρίας και των πελατών της καθώς και του ευρύτερου κοινού, είναι το υψηλής ποιότητας, σταθερό σύστημα αξιών που διέπει συνολικά τη λειτουργία της.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η AlphaLife διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης, εναρμονισμένο πλήρως με το πλαίσιο που ορίζει ο Όμιλος της Alpha Bank, κατ’ εφαρμογή του σχετικού Ελληνικού και Ευρωπαϊκού νομικού και κανονιστικού πλαισίου.